Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Mobilność/ Erasmus+/ YUFE

English version below

REKRUTACJA W PROGRAMIE ERASMUS+ NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

TERMINY REKRUTACJI

Termin: Rekrutacja podstawowa 09.10-15.10.2023

Termin: Rekrutacja uzupełniająca 16.10-20.10.2023

Prosimy o przekazywanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na podane w kontaktach adresy mailowe.

Rekrutacja na praktyki Erasmus+ trwające od 2 do 3 miesięcy, ma charakter ciągły.

 

ZASADY REKRUTACJI

W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy, którzy:

LISTA UCZELNI PARTNERSKICH

Student powinien we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków dysponujących wolnymi miejscami w danym roku akademickim (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni będzie traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia? jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności.

Lista uczelni partnerskich

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zasady ogólnouczelnianej rekrutacji do programu Erasmus +

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
ul. Lwowska 1
Dziekanat pokój nr 107

OSOBY KONTAKTOWE

Koordynator ds. ERASMUS+

dr Natalia Osten -Sacken
e-mail: natalioss@umk.pl

 

mgr Michalina Górska
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
e-mail: iobiol@umk.pl
tel. (056) 611 4444

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ znajdują się na stronie:
ERASMUS + UMK

 


YUFE

Tu dowiesz się jakie możliwości oferuje YUFE osobom studiującym
https://www.umk.pl/yufe/studia/

Masz pytanie, odwiedź YUFE FAQ lub napisz:
yufe@umk.pl

Zajrzyj na:
https://yufe.eu/students/
https://virtualcampus.yufe.eu/p/StudentPortal

OSOBY KONTAKTOWE

Koordynator ds. YUFE

dr hab. Marcin Koprowski, prof UMK
e-mail koper@umk.pl
(56) 611-47-90


Program MOST

https://www.umk.pl/studenci/mobilnosc/most/


Mobilność studentów –  strona UMKRECRUITMENT FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR OF 2023/2024

RECRUITMENT DEADLINES

Primary recruitment deadline: 09.10-15.10.2023

Supplementary recruitment deadline: 16.10-20.10.2023

Please submit signed and scanned documents to the e-mail addresses provided in contacts.

Recruitment for Erasmus + traineeships is ongoing from 2 to 3 months, in this case, recruitment is permanent.

RECRUITMENT PROCEDURE

Recruitment is open to everyone who:

– is a student of a Master’s degree studies, first or second degree studies (full-time or part-time, including evening studies) or are participants of a third degree studies (i.e. doctoral studies: full-time or part-time), and the agreement with the partner university indicates the possibility of taking up a third degree studies abroad;

– has not used up their so-called mobility capital yet
FAQ
– at the time of signing the individual contract for the trip, they will be enrolled at least in the 2nd year of the first or master’s degree studies.

– the graduates of the first degree studies, who intend to continue their education at the Nicolaus Copernicus University as second degree students, may join the recruitment process only as full students of the University, and depart in the summer semester of the first year of second degree studies at the earliest.

– at the time of departure, the third degree students must have completed at least the 1st year of their studies;

– in the first and second round of recruitment, the students of the final year of Master’s studies or in the final year of studies at a given degree are not allowed to participate;

– know well the foreign language in which the classes are conducted at a chosen foreign university,

– have not been suspended from their studies and those against whom no disciplinary proceedings are pending, as well as those who have not been punished with a disciplinary penalty by the relevant university authorities.

 

LIST OF PARTNER UNIVERSITIES

The student should get acquainted with the curricula offer of the chosen partner institution from the list of institutions that have available places in a given academic year (attention: it is possible to indicate up to three institutions the student would like to go to, where the first of the indicated institutions will be treated as a priority choice, and the second and the third – as an alternative in case a place is not granted in the institution indicated in the first place.
List of partner universities

 

RECRUITMENT DOCUMENTS

– an online application form (for EU, EEA and EU candidate countries), which should be printed and signed;

– cover letter sent in electronic form to the address of the ERASMUS+ Coordinator: natalioss@umk.pl

 

University-wide recruitment rules for the Erasmus+ programme

 

PLACE OF DOCUMENTATION SUBMISSION

 

Faculty of Biological and Veterinary Sciences, NCU in Toruń

1 Lwowska Street

Dean’s office, room no. 107

 

CONTACT PERSONS

ERASMUS+ Coordinator

dr Natalia Osten -Sacken
e-mail: natalioss@umk.pln

 

Michalina Górska, MA
Dean’s Office of the Faculty of Biological and Veterinary Sciences of NCU in Toruń
e-mail: iobiol@umk.pl
phone. (056) 611 4444

 

Detailed information on mobility within Erasmus+ Programme can be found on the website:

ERASMUS + UMK


YUFE

Here you will find out what opportunities YUFE offers to free students
https://www.umk.pl/yufe/studia/

Have a question, solve the YUFE FAQ or write:
yufe@umk.pl

See:
https://yufe.eu/students/
https://virtualcampus.yufe.eu/p/StudentPortal


MOST program

https://www.umk.pl/studenci/mobilnosc/most/