Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Władze Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

DYREKTOR INSTYTUTU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

tel.: 56 611 22 31
tel.: 56 611 30 93

 


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK

tel.: 56 611 22 31
tel.: 56 611 30 93

Zakres obowiązków:

 1. Sprawuje nadzór nad hospitacjami zajęć dydaktycznych,
 2. Kontroluje sylabusy zajęć realizowanych na kierunku weterynaria,
 3. Czuwa nad zgodnością zakresu działalności naukowej z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi pracowników,
 4. Czuwa nad równomiernym obciążeniem dydaktycznym pracowników,
 5. Koordynuje pracę opiekunów poszczególnych lat studiów i ustala zakres ich obowiązków,
 6. Kontroluje działalność studenckich kół naukowych działających przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej,
 7. Sprawuje nadzór nad opiekunami praktyk i ustala zakres ich obowiązków,
 8. Bierze udział w gremiach, kolegiach, komisjach i zespołach do których został powołany.

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ ds. Kliniki

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK

tel.: 56 611 22 31
tel.: 56 611 30 93

Zakres obowiązków:

 1. Organizuje i koordynuje prace kliniki,
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór i zarządza pracą lekarzy, asystentów i adiunktów podczas dyżurów klinicznych,
 3. Dba o majątek kliniki i sprawuje nad nim opiekę,
 4. Ustala dyżury kliniczne,
 5. Decyduje o bieżących zakupach środków higieny i zaopatrzeniu w leki,
 6. Ustala zakres obowiązków podległego mu personelu klinicznego, pomocniczego i obsługi technicznej
 7. Wyznacza zastępcę na wypadek swojej nieobecności,
 8. Pełni rolę arbitra w sprawach spornych w ramach kliniki,
 9. Koordynuje zajęcia kliniczne dla studentów,