Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Tematyka naszych badań

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Centrum Weterynarii UMK dotyczą:

W zakresie nauk podstawowych: badania nad unaczynieniem wybranych okolic ciała u parzystokopytnych, mięsożernych, ptaków i ryb ze szczególnym uwzględnieniem głowy, serca i narządów rozrodczych; monitorowanie torów biochemicznych odpowiedzialnych za zapłodnienie, z uwzględnieniem jakości komórki jajowej; patofizjologię wysiłku – ocenę mechanizmów immunologicznych; badanie cytologiczne reproduktorów kwalifikowanych do rozrodu.

Badania w zakresie nauk klinicznych uwarunkowane są aktualnymi potrzebami, a także geograficznym położeniem w centrum obszaru rolniczego (liczne gospodarstwa hodowlane, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Ośrodki Hodowli Zarodowej) oraz doborem i kompetencjami kadry naukowej. W chwili obecnej koncentrują się one na czterech następujących zagadnieniach:

 • analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji,
 • nowoczesnych biotechnologiach stosowanych w rozrodzie zwierząt,
 • unikatowych technikach chirurgicznych stosowanych u dużych i małych zwierząt oraz nowoczesnej epidemiologii i zarządzaniu ryzykiem epizootycznym,
 • administracji i prawie weterynaryjnym.

Prowadzone badania obejmują głównie analizę ekspresji genów oraz opracowywanie biomarkerów z wykorzystaniem technik sekwencjonowania genomu nowej generacji, badań transkryptomu (RNA-seq) oraz bioinformatyki. Istotą głównego obszaru badań w projekcie jest:

 • zastosowanie technik HT-NGS do analizy genomu różnych ras bydła;
 • zgłębienie wiedzy dotyczącej struktury transkryptomu bydła pozwalające na badania w sferze procesów metabolicznych (wątroba) oraz hormonalnych (przysadka mózgowa).

Realizacja projektu stanowi asumpt ku rozwojowi genomiki bydła w Polsce w oparciu o zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego spojrzenia na zagadnienie poprzez:

 • wprowadzenie zaawansowanych wysoce przepustowych technologii sekwencjonowania RNA;
 • zastosowanie dwóch zaawansowanych technologii HT-NGS do sekwencjonowania RNA w interdyscyplinarnych badaniach dotyczących genomiki funkcjonalnej z zakresu nauk weterynaryjnych i nauk biomedycznych.

Prowadzone badania mają za zadanie wyznaczenie markerów użytecznych gospodarczo, w aspekcie podwyższania jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

W nowoczesnych biotechnologiach badania te dotyczą: doskonalenia metod zarządzania rozrodem zwierząt z wykorzystaniem automatycznych systemów monitoringu rui (ang. AAMS) i programów hormonalnych; prób redukcji masowego zużycia hormonów płciowych w rozrodzie zwierząt gospodarskich poprzez zmianę drogi podawania tych preparatów; doskonalenia biotechnik stosowanych w rozrodzie, głównie transferu zarodków i ich produkcji in vitro:

 • typowania wybitnych dawczyń w oparciu o wyprzedzające badania genetyczne,
 • selekcji biorczyń zarodków w oparciu o badania USG i dopplerowskie,
 • parametrycznej ewaluacji zarodków w urządzeniach Lab on-Chip i neuronowej oceny oocytów i zarodków;

Badania poświęcone technikom chirurgicznym koncentrować się będą na: zmianach radiologicznych stwierdzanych u koni poddawanych badaniu przed sprzedażą w aspekcie klinicznym oraz komplikacjom okołooperacyjnym powstałym w trakcie i po zabiegach artroskopowych wybranych stawów u koni; badaniach nad częstością występowania wrzodów żołądka u koni w Polsce oraz tracheotomią – wskazaniami, techniką operacyjną i potencjalnymi komplikacjami; wykorzystaniu komórek macierzystych w leczeniu chrząstek stawowych u małych zwierząt.

W zakresie nowoczesnej epidemiologii i zarządzania ryzykiem epizootycznym oraz administracji weterynaryjnej główne obszary badań dotyczyć będą: wykorzystania wielodyscyplinarnego systemu informacyjnego (Geographic Information System) w modelowaniu, analizie (w tym analizie populacyjnej) i podejmowaniu decyzji na bazie informacji z różnych dziedzin nauki, w tym epidemiologii, w celu stworzenia narzędzi oceny ryzyka, prognozowania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i niezakaźnych; modelowaniu i monitorowaniu matematycznym w określaniu rozprzestrzeniania się choroby bezpośrednio po wprowadzeniu środków zaradczych; etapów i metod bioasekuracji w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych u zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ASF i HPAI

Kompleksowego badania klinicznego, anatomopatologicznego z dokładną diagnostyką histopatologiczną, serologiczną i genetyczną dla wyznaczenia standardów postępowania lekarza weterynarii w stadach trzody chlewnej, jako podstawy podejmowania trafnych decyzji, pozwalających na likwidację choroby oraz wprowadzenie profilaktyki ograniczającej zużycie antybiotyków i wpływającej na jakość mięsa wieprzowego.