Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego

Zdjęcie ilustracyjne

Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy jest uczelnią z ponad 100 letnią tradycją. W roku 1921 lokalną szkołę przemianowano w wyższą szkołę rolniczą. Sto lat później -  1 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, w trakcie którego wręczono dyplom i togę doktora honoris causa prof. dr. hab. Jędrzejowi M. Jaśkowskiemu – dyrektorowi Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Godność tą Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej uchwalił 31 sierpnia 2020 roku. Wręczenia tytułu dokonała rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia.

Uroczystość poprzedzona została odśpiewaniem hymnów państwowych Ukrainy i Polski. Rektor połtawskiej uczelni przedstawiła wkład prof. Jaśkowskiego w nawiązanie współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Połtawskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, szczególnie w kwestii wymiany naukowej i studenckiej. Podkreśliła również zasługi nowego doktora honoris causa w rozwój nauk weterynaryjnych i przekazywanie tej wiedzy na arenie międzynarodowej. Profesor Jaśkowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność zacieśniania współpracy między uczelniami polskim i ukraińskimi oraz na tworzenie pomostu wymiany naukowej, w której polskie wydziały weterynaryjne powinny być łącznikiem dla uczelni ukraińskich z placówkami Unii Europejskiej.

Profesor Jędrzej M. Jaśkowski urodził się 25 października 1954 roku w Bydgoszczy. Wywodzi się z patriotycznej rodziny,  jego przodkowie walczyli w powstaniu styczniowym, tracili zdrowie i życie podczas okupacji niemieckiej i powojennych represji komunistycznych. Ojciec, profesor Lech Jaśkowski był wybitną postacią nauk weterynaryjnych, współtwórcą i organizatorem sztucznej inseminacji w powojennej Polsce. Jędrzej M. Jaśkowski ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w roku 1978, tam obronił w 1982 roku pracę doktorską pt. „Przebieg okresu poporodowego u krów utrzymywanych w różnych warunkach chowu”, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Samborski. W roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie dorobku i opracowania pt. „Badania nad skutecznością podawania selenu w zapobieganiu niektórym zaburzeniom płodności u krów”. W roku 2001 z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację profesorską.

Profesor J. M. Jaśkowski związany był z kilkoma ośrodkami weterynaryjnymi. Pracę rozpoczął w Instytucie Weterynarii (obecnie Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB), w jego oddziale w Bydgoszczy w Zakładzie Inseminacji i Zwalczania Niepłodności, a następnie w Zakładzie Chorób Niedoborowych. Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko kierownika Pracowni Biotechniki Rozrodu Zwierząt tego instytutu. W okresie likwidacji bydgoskiego oddziału Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przeniósł się do Poznania, wiążąc swoją dalszą karierę naukową z tamtejszym Uniwersytetem Przyrodniczym. W 2003 został kierownikiem Katedry Weterynarii Rolniczej UP w Poznaniu. W roku 2011 wraz z podniesieniem rangi Katedry do Instytutu Weterynarii, związanej z powołaniem kierunku studiów weterynaryjnych, został prodziekanem ds. studiów i dyrektorem Instytutu. W roku 2016 prof. Jaśkowski zakończył pracę na UP w Poznaniu, aby w 2017 roku rozpocząć organizowanie kierunku weterynaria na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK, UTP, UKW. We wrześniu 2017 roku został dyrektorem Centrum Weterynarii UMK, które w roku 2019 zostało przekształcone w Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Profesor Jędrzej M. Jaśkowski odbył liczne staże naukowe, m.in.  na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Cornell w Ithace i wiele innych. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji naukowych i popularno – naukowych szczególnie w zakresie oceny przebiegu okresu poporodowego u krów zarówno w aspekcie klinicznym, gospodarki hormonalnej jak i transplantacji zarodków.

Jest współautorem podręczników akademickich „Żywienie bydła”, „Podstawy homotoksykologii weterynaryjnej”, „Biologia rozrodu zwierząt – Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy”, redaktorem monografii „Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła i świń”. Najnowsza pozycja, której profesor jest współautorem to dwutomowa monografia „Fizjologia i patologia rozrodu bydła”, która ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Profesor jest aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych w tym Assocation Europeenne de Transfert Embryonnaire (od 2003 roku), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu konferencji naukowych. Był pomysłodawcą i współorganizatorem „Forum zootechniczno – weterynaryjnego”, „Poznańskiego Forum Weterynaryjnego” oraz obecnie organizowanych konferencji „Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse” odbywających się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Działalność naukowa prof. J.M. Jaśkowskiego, jego znaczna aktywność organizacyjna na rzecz weterynarii stanowiły podstawę do nadania mu zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego.

W Uroczystym Posiedzeniu Senatu Uczelni wzięła udział delegacja z Polski w składzie; mgr Bernadeta Jaśkowska, prof. dr hab. dr h.c. multi prof. h. Paweł Sysa, dr n. wet. Bartłomiej M. Jaśkowski oraz dr n. wet. Jarosław Sobolewski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć