Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego

Zdjęcie ilustracyjne

Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy jest uczelnią z ponad 100 letnią tradycją. W roku 1921 lokalną szkołę przemianowano w wyższą szkołę rolniczą. Sto lat później -  1 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, w trakcie którego wręczono dyplom i togę doktora honoris causa prof. dr. hab. Jędrzejowi M. Jaśkowskiemu – dyrektorowi Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Godność tą Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej uchwalił 31 sierpnia 2020 roku. Wręczenia tytułu dokonała rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia.

Uroczystość poprzedzona została odśpiewaniem hymnów państwowych Ukrainy i Polski. Rektor połtawskiej uczelni przedstawiła wkład prof. Jaśkowskiego w nawiązanie współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Połtawskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, szczególnie w kwestii wymiany naukowej i studenckiej. Podkreśliła również zasługi nowego doktora honoris causa w rozwój nauk weterynaryjnych i przekazywanie tej wiedzy na arenie międzynarodowej. Profesor Jaśkowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność zacieśniania współpracy między uczelniami polskim i ukraińskimi oraz na tworzenie pomostu wymiany naukowej, w której polskie wydziały weterynaryjne powinny być łącznikiem dla uczelni ukraińskich z placówkami Unii Europejskiej.

Profesor Jędrzej M. Jaśkowski urodził się 25 października 1954 roku w Bydgoszczy. Wywodzi się z patriotycznej rodziny,  jego przodkowie walczyli w powstaniu styczniowym, tracili zdrowie i życie podczas okupacji niemieckiej i powojennych represji komunistycznych. Ojciec, profesor Lech Jaśkowski był wybitną postacią nauk weterynaryjnych, współtwórcą i organizatorem sztucznej inseminacji w powojennej Polsce. Jędrzej M. Jaśkowski ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w roku 1978, tam obronił w 1982 roku pracę doktorską pt. „Przebieg okresu poporodowego u krów utrzymywanych w różnych warunkach chowu”, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Samborski. W roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie dorobku i opracowania pt. „Badania nad skutecznością podawania selenu w zapobieganiu niektórym zaburzeniom płodności u krów”. W roku 2001 z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację profesorską.

Profesor J. M. Jaśkowski związany był z kilkoma ośrodkami weterynaryjnymi. Pracę rozpoczął w Instytucie Weterynarii (obecnie Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB), w jego oddziale w Bydgoszczy w Zakładzie Inseminacji i Zwalczania Niepłodności, a następnie w Zakładzie Chorób Niedoborowych. Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko kierownika Pracowni Biotechniki Rozrodu Zwierząt tego instytutu. W okresie likwidacji bydgoskiego oddziału Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przeniósł się do Poznania, wiążąc swoją dalszą karierę naukową z tamtejszym Uniwersytetem Przyrodniczym. W 2003 został kierownikiem Katedry Weterynarii Rolniczej UP w Poznaniu. W roku 2011 wraz z podniesieniem rangi Katedry do Instytutu Weterynarii, związanej z powołaniem kierunku studiów weterynaryjnych, został prodziekanem ds. studiów i dyrektorem Instytutu. W roku 2016 prof. Jaśkowski zakończył pracę na UP w Poznaniu, aby w 2017 roku rozpocząć organizowanie kierunku weterynaria na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK, UTP, UKW. We wrześniu 2017 roku został dyrektorem Centrum Weterynarii UMK, które w roku 2019 zostało przekształcone w Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Profesor Jędrzej M. Jaśkowski odbył liczne staże naukowe, m.in.  na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Cornell w Ithace i wiele innych. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji naukowych i popularno – naukowych szczególnie w zakresie oceny przebiegu okresu poporodowego u krów zarówno w aspekcie klinicznym, gospodarki hormonalnej jak i transplantacji zarodków.

Jest współautorem podręczników akademickich „Żywienie bydła”, „Podstawy homotoksykologii weterynaryjnej”, „Biologia rozrodu zwierząt – Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy”, redaktorem monografii „Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła i świń”. Najnowsza pozycja, której profesor jest współautorem to dwutomowa monografia „Fizjologia i patologia rozrodu bydła”, która ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Profesor jest aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych w tym Assocation Europeenne de Transfert Embryonnaire (od 2003 roku), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu konferencji naukowych. Był pomysłodawcą i współorganizatorem „Forum zootechniczno – weterynaryjnego”, „Poznańskiego Forum Weterynaryjnego” oraz obecnie organizowanych konferencji „Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse” odbywających się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Działalność naukowa prof. J.M. Jaśkowskiego, jego znaczna aktywność organizacyjna na rzecz weterynarii stanowiły podstawę do nadania mu zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego.

W Uroczystym Posiedzeniu Senatu Uczelni wzięła udział delegacja z Polski w składzie; mgr Bernadeta Jaśkowska, prof. dr hab. dr h.c. multi prof. h. Paweł Sysa, dr n. wet. Bartłomiej M. Jaśkowski oraz dr n. wet. Jarosław Sobolewski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.